Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

666

Η Εξακοσιοστή εξηκοστή έκτη ανάρτηση του μπλογκ αυτού αφίχθηκε.
Η προσμονή τελείωσε.
Η Αποκάλυψη είναι πλέον θέμα παραγράφων.
Ναι.
Βρισκόμαστε στην ανάρτηση
666.

(τις 3 αναρτήσεις του 2009 δεν τις υπολογίζω γιατί τότε δεν έγραφα τακτικά σαν μπλόγκερ)

Όχι, δεν είναι εκείνος που νομίζετε...
Εδώ βγήκε ότι τελικά δεν ήταν ο Γιωργάκης ο Ντάμπλγιου ο Μπους και θα κάτσω να λέω ότι είναι το τσογλανάκι περί του οποίου περιμένατε να εκτοξεύσω τα πύρινα ψηφιακά μου βέλη; (οι τακτικοί αναγνώστες ξέρουν περί ποίου ασυνάρτητου τσαμπουκόβιου ομιλώ) Σοβαρά τώρα.

ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου•

ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί•
καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξϛ'
Αλλά ας πάρουμε το 13 του Γιάννη από την αρχή, όπως το έγραψε στην Πάτμο (υποτίθεται):

Αν βαριέστε να διαβάζετε αρχαία πηδήχτε την περιβόητη επόμενη παράγραφο 13 και πηγαίνετε κατ' ευθείαν στην παρακάτω της. Το μόνο που λέει βασικά είναι ότι στάθηκε στην αμμουδιά ο συγγραφέας και είδε να βγαίνει από την θάλασσα ένας τύπος με εφτά κεφάλια και δέκα κέρατα (προφανώς άλλα κεφάλια είχαν ένα κέρατο και άλλα είχαν δύο), με πόδια αρκούδας και στόμα λιονταριού (αλλά δεν λέει άν είχαν στόμα λιονταριού το καθένα από τα εφτά κεφάλια ή αν είχε εφτά κεφάλια αλλά ένα στόμα). Μετά, μπλα, μπλά, γίνεται ο τύπος βασιλιάς, βλασφήμησε τον Θεό (ο οποίος Θεός εφ' όσον είχε δημιουργήσει το σύμπαν εννοείται πως είχε δημιουργήσει και τον εν λόγω τυπάκο, άρα θα πρέπει εκείνη την στιγμή ο Θεός να σκεφτόταν κάτι περί αχάριστου τσογλανιού, ή να σκεφτόταν να πλάσει έναν ψυχίατρο). Κάτι για ένα αρνί που σφάχθηκε προ καταβολής κόσμου και οι άγιοι (που δεν είναι ξεκάθαρο το αν στεκόντουσαν και εκείνοι στην παραλία) είχαν χαρεί όταν βάλανε τον τύπο σε φρενοκομείο. Ξαφνικά άλλος τύπος έρχεται με δύο κέρατα αρνιού και φωνή δράκου (ούτε το τμήμα κινουμένων σχεδίων του Ντίσνεϋ δεν θα μπορούσε να τα σκαρφιστεί αυτά!) Τέλος πάντων, ο τύπος με τα κέρατα αρνιού και την φωνή δράκου βγαίνει καλό παιδί και το ηθικό δίδαγμα είναι να μην ακολουθεί κανείς τον άλλον, τον φρενοβλαβή με τα δέκα κέρατα, και ο αριθμός του (του κακού του τύπου) είναι λέει 666.

13. Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης• καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην• 3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου. 4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες• Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ' αὐτοῦ; 5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν• καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. 6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. 7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 9 Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. 10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει• εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτέννει, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε. 15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν• ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου• ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί• καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξϛ'.

Πέρασαν σχεδόν είκοσι αιώνες προσπαθώντας να βρει ο κόσμος πως ο Γιαννάκης στην Πάτμο πέρναγε τόσο καλά, και τελικά ο Αμερικανικός στρατός λίγο πριν το Βιετνάμ συνέθεσε μια καινούργια ουσία η οποία μπόρεσε να φέρει την ανθρωπότητα στα ίδια επίπεδα, επιτέλους. Την ονόμασαν LSD (το οποίο δεν σημαίνει Lucy in the Sky with Diamonds).

Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, όπως οι παραδόσεις και γραφές κάθε θρησκείας δεν προσποιούνται ότι αναμεταδίδουν ιστορία. Η αποστολή τους είναι να διδάσκουν με εικονογραφήσεις, μεταφορικά, και οι διδαχές τους αποβλέπουν στο να διατηρούν κάποια ισορροπία και συνοχή στην κοινωνία. Απλά πράγματα: μη σκοτώσεις, μη κλέψεις, μη πηδήσεις τον γείτονα (ή την γυναίκα του) και δώσε και κανένα γρόσι στην μάνα σου να ταΐσει τον πατέρα σου
όταν γεράσουν (ή δώσε στον πατέρα σου να ταΐσει την μάνα σου, και την γυναίκα του γείτονα).

Εικονογραφήσεις. Μεταφορές (μεταφορικές). Σαν τον άλλον τον όρκο που ορκίζεται ο ορκιζόμενος στον θεό Απόλλωνα, και υπάρχουν σφιχτόκωλοι με λοφίο σήμερα που λένε ότι δεν χρειάζεται να τηρούν τον όρκο επειδή δεν πιστεύουν στον Απόλλωνα (και επί Απόλλωνα δεν είχε και φακελάκια: το χαρτί δεν είχε εφευρεθεί). Δεν έχει σημασία μπρε μανάρια μου αν πιστεύετε στον Απόλλωνα ή όχι, ή στον θεό, ή όχι: ο όρκος μιλά για ΗΘΙΚΗ, και την εικονογραφεί με καρικατούρες της εποχής. Γκε-γκε; Μεταφορά (μεταφορική).

Αλλά, τι σόι μεταφορές, παραδρομές, παραφορές και κουραφέξαλα εννοούσε ο Γιαννάκης στην Πάτμο; Έ, σε γενικές γραμμές ήθελε, υποθέτω, να προσέχουμε γιατί το εντυπωσιακό (εφτά κεφάλια και δέκα κέρατα) συνήθως δεν είναι απαραίτητα και καλό, και να μην χάνουμε λέει τον μπούσουλα της ηθικής γιατί αλλιώς Αρμαγέδων και τέρμα. Και το 666; τι σημαίνει 666;

Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας ενός γρίφου. Να έχει πολλές πιθανές απαντήσεις και να ψάχνεσαι 100 γενεές να καταλάβεις τι σημαίνει. Να έιναι μπροστά σου και να μη το βλέπεις.

Για να δούμε κατά λέξη τι λέει:
καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
Δηλαδή να μην μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει όποιος έχει το χάραγμα του θηρίου, το όνομα του θηρίου, ή τον αριθμό του ονόματος του θηρίου (να τον εξορίζουν από την κοινωνία).
Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν• ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου• ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί• καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξϛ'.
Εδώ, λέει, βρίσκεται η σοφία και όποιος ξέρει, ξέρει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου (δεν νομίζω να λέει ξεκάθαρα αν ανήκει σε συγκεκριμένο άνθρωπο ή αν εννοεί τον "άνθρωπο" γενικά), και ο αριθμός είναι 666.
Δηλαδή, αν το καλοδιαβάσουμε το πράμα, αυτοί που δεν θα πρέπει να τους επιτρέπεται να αγοράσουν και να πουλήσουν είναι εκείνοι που γνωρίζουν (με την βιβλική έννοια) το θηρίο. Το θηρίο μπορεί να υπάρχει αλλά εξαρτάται από τον κόσμο να πιστέψει σε αυτό ή να το κλείσει σε τρελοκομείο.

Πολλοί προσπάθησαν να βρουν μια ικανοποιητική απάντηση ως προς το τι αντιπροσωπεύει ο αριθμός 666. Πολλοί πιστεύουν ότι εννοεί τον Αυτοκράτορα Νέρωνα (τον τύπο με το βιολί). Αλλά στο τέλος δεν έχει σημασία ποιός είναι ή ποιοί είναι σπαρμένοι στην ιστορία. Σημασία έχει τι κάνουμε εμείς.

Ο αριθμός 666 είναι τριγωνικός αριθμός. Στην θρησκεία αρέσουν τα τριγωνικά πράγματα, τριάδες κλπ. Υπάρχουν και άλλοι τριγωνικοί αριθμοί αλλά το 666 έχει άλλη χάρη. Μάρκετινγκ. Πουλάει. Το 666 είναι το Μάρλμπορο των τριγωνικών αριθμών. Το αγοράζεις μόνο για το σχέδιο και χρώματα του πακέτου.

Αντί να ψάχνουμε λοιπόν για το θηρίο, ίσως να έπρεπε να ψάχνουμε μέσα μας να βρούμε κάτι το θηριώδες το οποίο θα δεχότανε το θηρίο μόλις έκανε "τζα!" στην παραλία.

Υπάρχουν πολλά μέσα μας που να μπορεί να τα πει κανείς θηριώδη. Αλλά σήμερα, στην 666η ανάρτηση της Αποθήκης Σκέψης θα μιλήσω για το αγριότερο και καλύτερα καμουφλαρισμένο θηρίο που μπορεί να ζει μέσα μας:

Την άμετρο επιθυμία να δολοφονήσουμε και την εφευρετικότητα με την οποία στήσαμε την νόμιμη θανατική ποινή που διανέμεται από λειτουργούς των νόμων, νόμιμα. Στην Αρχαία Αθήνα ο τυμπανισμός ήταν πολύ της μόδας. Βρήκανε πολλούς εκτελεσμένους στο Φάληρο μάλιστα! Στα παλιά καλά χρόνια ερχότανε κόσμος και Κοσμάς στην εκάστοτε πλατεία να δουν κάποιον ή κάποια να καίγονται ζωντανοί στην πυρά, να αποκεφαλίζονται ή να κρέμονται από τον λαιμό μέχρι να πεθάνουν, αργότερα εκτελεστικό απόσπασμα, θάλαμος αερίων, ηλεκτρική καρέκλα, και τώρα χημική ένεση. Και αυτές ήταν οι ήπιοι από τις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούνται από καταβολής ...πολιτισμού.

Και τι είναι, θα ρωτήσετε, αυτό που κάνει την νόμιμη θανατική ποινή τόσο θηριώδη που να την συγκρίνω με τον μεταφορικό κύριο 666 του Γιαννάκη απ' την Πάτμο;

Εκτός του ότι η θανατική ποινή καταδικάζει την ίδια την δολοφονούσα κοινωνία η οποία κατεβαίνει στο επίπεδο του εγκληματία τον οποίον θανατώνει; εκτός από αυτό;

Απλό: Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μόνο από το 1973  έως το 2013, εκατόν σαρράντα τρεις (143) άνθρωποι που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο αποδείχθηκαν αθώοι μετά από την καταδίκη τους και αφέθηκαν ελεύθεροι πριν τους δολοφονήσει η πολιτεία.

Αν δεν θέλετε να ρωτήσετε τι είναι αυτό που κρύβεται πίσω από την ζήτηση και την αποδοχή της θανατικής ποινής από την κοινωνία των "ανθρώπων", τότε, τουλάχιστον υπολογίστε μόνο το γεγονός ότι 143 άνθρωποι θα δολοφονιόντουσαν από το κράτος νόμιμα ενώ ήταν αθώοι, αν δεν είχαν τύχει στον δρόμο τους δικηγόροι και ερευνητές που να συνεχίσουν την υπόθεσή τους αφού το δικαστήριο τους είχε καταδικάσει. Υπολογίστε πόσοι αθώοι περιμένουν να τους δολοφονήσει νομίμως το κράτος τους αλλά η αθωότητα τους δεν έχει (ακόμα;) αποδειχθεί, και ίσως να δολοφονηθούν με τον νόμο χωρίς ποτέ να αποδειχθεί.

Μπορείτε να φανταστείτε θηρίο με εφτά κεφάλια και δέκα κέρατα αγριότερο από εκείνο στην ψυχή και τον νου των ανθρώπων που μοιράζουν νόμιμες θανατικές ποινές (το 10% με 20%, ή και περισσότερες των οποίων να τις δέχονται άνθρωποι αθώοι);
Αντί να ψάχνουμε το θηρίο του Γιαννάκη στους αριθμούς,
ίσως πρέπει να ψάχνουμε το θηρίο μέσα μας.
Αν και κάτι μου λέει ότι ίσως αυτό να εννούσε κι εκείνος...

Στις 25 Οκτωβρίου του 2013 ο Ρέτζι Γκρίφφιν έγινε ο εκατοστός τεσσαρακοστός τρίτος θανατοποινίτης που κυρήχθηκε αθώος λόγω αποδεικτικών στοιχείων DNA και αφέθηκε ελεύθερος, αφού πέρασε 30 χρόνια στην φυλακή για ένα έγκλημα που δεν είχε διαπράξει.

Ο επόμενος άνθρωπος που θα ξαπλωσει σ αυτό το κρεβάτι για να δολοφονηθεί νομίμως με ένεση χημικών ούσιών μπορεί να είναι πραγματικά αθώος αλλά να μην πρόλαβε η επιστήμη να το αποδείξει.
2 σχόλια:

 1. Το θηρίο μέσα μας είναι τεράστιο, Δημήτρη και πολύ σοφά μιλάς όταν λες ότι πρέπει να το κοιτάξουμε. Οι "νόμιμες" θανατικές καταδίκες, οι "έννομοι" βομβαρδισμοί αμάχων στο όνομα της "ελευθερίας", το σύγχρονο δουλεμπόριο - κρυφό τε και φανερό -, οι ρατσιστικές επιθέσεις ανά τον κόσμο, οι ακρωτηριασμοί γεννητικών οργάνων στο όνομα της θρησκείας και της αγνότητας και άλλα πολλά ... ... πάρα πολλά το τρέφουν και το δυναμώνουν καθημερινά.

  Ο Γιαννάκης καλά τα 'λεγε ... ... ... Ποιος τον άκουσε τότε και ποιος τον ακούει τώρα είναι το θέμα !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορεί αγαπητή μου Αγγελική να διάλεξα να εστιάσω στην θανατική ποινή, ή οποία σκέψη επεκτείνεται όχι μόνο στην επίσημη θανατική ποινή αλλά και στην καθομιλουμένη αγριάδα του "σκοτώστε τους!", "θα σε σκοτώσω, ρε!", κλπ., αλλά πολύ σωστά παρουσίασες και λίγες ακόμα πτυχές της ανθρώπινης κοινωνίας, οι οποίες μιλάν κατ' ευθείαν στο κατά πόσο υπάρχουν μέσα μας θηρία ή όχι.

   Το να απαιτήσει κανείς να γίνονται ακρότητες στο οποιοδήποτε όνομα (προσωπική γνώμη, πολιτική, ρατσισμός, θρησκεία-διαστρεβλωμένη/χρησιμοποιούμενη-για πολιτικούς-λόγους), και φυσικά η "δουλεία" στην οποία υποβάλλονται οι άνθρωποι από τους συνανθρώπους τους (είτε σε πραγματική σκλαβιά Αφρικανών και Ασιατών και άλλων, είτε σαν λαθρομετανάστες-δούλοι για ένα κομμάτι ψωμί) κλπ., είναι η τάση που ανησυχεί. Το να ψηφίσει κανείς Μουσολίνι, Χίτλερ, να δέχεται τον Στάλιν, τον Πινοσέ ή τον τσίπρα, μπορεί να είναι θέμα αμόρφωτης βλακείας. Αλλά το να δέχεται μετά να εισβάλει σε όλη την Ευρώπη και να δημιουργεί στρατόπεδα συγκεντρώσεως όπου εξοντώνει 6.000.000 ανθρώπους, ή να δέχεται να πάει να σκοτώσει και να σκοτωθεί στο Βιετνάμ, αυτό, ο Γιαννάκης, θα το έλεγε 666 στο τετράγωνο!

   Διαγραφή

Σημειώσεις σχετικά με τα σχόλια:

Η Αποθήκη Σκέψης δεν δέχεται "Ανώνυμα" σχόλια, γιατί μερικοί ανώνυμοι διάλεγαν να μην υπογράφουν καν με κάποιο όνομα κάτω από το σχόλιό τους. Ενώ ούτε η μπλογκική ταυτότητα ούτε ένα όνομα γραμμένο κάτω από ένα σχόλιο σημαίνουν τίποτα, η προδίδουν κανένα πραγματικό στοιχείο, η πλήρης ανωνυμία δείχνει απλά έλλειψη οποιουδήποτε σεβασμού προς τους άλλους σχολιαστές. Ζητώ συγγνώμη για αυτήν την αλλαγή από τους φίλους που υπέγραφαν τα ανώνυμα σχόλιά τους και ελπίζω να βρείτε έναν τρόπο να συνεχίσετε να σχολιάζετε όποτε θέλετε.


Για να απαντήσετε σε μεμονωμένα σχόλια, κάντε κλικ στο λινκ "Reply" κάτω από το κάθε σχόλιο. Για να συνεχιστεί η σειρά σχετικών σχολίων κάτω από ένα συγκεκριμένο σχόλιο πρέπει να πατάτε το λινκ "Reply" κάτω από το αρχικό σχόλιο της σειράς.

Για να γράφετε ανεξάρτητο σχόλιο πρέπει να χρησιμοποιείτε το κουτί σχολίων κάτω-κάτω χωρίς να πατάτε "Reply" προηγουμένως.